Všeobecné obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme 🙂

  1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Ondřej Němec, se sídlem v Praze, Píškova 1961/42, 155 00 Praha, IČ 01872371, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: https://nemecconsulting.cz.

 

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je uvedena jako konečná a je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu nebo službě, konečné ceně a způsobu úhrady kupní ceny.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout produkt/službu, které si kupující objednal včetně všech bonusů a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.8. Vlastnické právo k produktu přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacího produktu je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

  1. Cena

3.1. Cena produktů a služeb, která je včetně DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

 

  1. Způsob platby

4.1. Cenu produktu/služby hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. 

4.2. Pro bezhotovostní platby můžete využít bankovní převod nebo platební kartu.

4.3. Platba je jednorázová nebo opakovaná (u Mastermindu Svobodná alfa).

4.4. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

4.5. Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Platba kartou je napojena na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti Stripe, Inc.

4.7. Pokud je předmětem koupě "Mastermind Svobodná alfa (MSA)" v 7 denní zkušební verzi s navazující opakovanou fixní platbou a kupující své členství během 7 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 999 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství.

4.8. V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, tak je kupující vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v MSA ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. Kupující je vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může opakované platby zrušit.

4.9. Členství v MSA může kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese ondrej@nemecconsulting.cz. Ukončením členství v MSA je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v MSA se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

 

  1. Dodací podmínky

5.1. U online vzdělávacích produktů (dále jen „online kurz“) se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak. Lekce online kurzu budou zveřejňovány postupně.

5.3. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou postupně zveřejněny v členské sekci online kurzu po jeho skončení, a to za podmínky, že kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

5.4. U individuálních služeb se dodáním rozumí opakující se konzultace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefon, Skype, apod.) po zaplacení celé kupní ceny.

 

  1. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1. Přístupové údaje k online kurzu či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online kurzu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Online kurz, který prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jeho náplně, podléhá právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

  1. Garance vrácení peněz

7.1. Za své produkty Ondřej Němec ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

7.2. Doba garance je uvedena na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů) a je počítána od doby zakoupení produktu, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující má právo v době trvání garance odstoupit od smlouvy bez udání důvodu pro případ, že s produktem nebude spokojen či zjistí, že zakoupený online kurz není pro něj vhodný.

7.3. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle kupující elektronickou formou na ondrej@nemecconsulting.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury a data nákupu.

7.4. Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy na ondrej@nemecconsulting.cz. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

7.5. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou na ondrej@nemecconsulting.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že kupující o tom bude vyrozuměn emailem a pokud prodávající kupujícímu zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

 

  1. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovává prodávající jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi, za jeho pocity, zdravotní stav a stavy, které může prožívat. Po celou dobu trvání online kurzu nebo služeb je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Jeho úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. jeho dovedností, možností, znalostí, schopností, vytrvalosti, obětavosti, zdravotního stavu apod.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce prodávajícího specifikované v bodě 1.4.

9.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese ondrej@nemecconsulting.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

9.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

9.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

9.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2024.